Obchodní podmínky používání

Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na "Happily Lost In Prague". Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Přístup a používání www.happilylostinprague.com podléhá vaší dohodě a dodržování následujících obchodních podmínek. Před použitím našich webových stránek si prosím pozorně přečtěte a ujistěte se, že rozumíte a souhlasíte s těmito podmínkami, pravidly, prohlášeními a podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, měli byste se zdržet používání našich webových stránek a provádění jakýchkoli transakcí prostřednictvím nich.

"Happily Lost In Prague" si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo aktualizovat jakoukoli z těchto obchodních podmínek a kdykoli měnit obsah webových stránek. Je na vaší odpovědnosti pravidelně zkontrolovat, zda nedošlo k žádným změnám v těchto podmínkách. Vaše pokračující používání webových stránek představuje váš souhlas s jakýmikoli změnami.

Poskytované informace a produkty

"Happily Lost In Prague" se zavazuje k přesnosti, kvalitě, úplnosti a platnosti informací poskytovaných na webových stránkách, zejména v souvislosti s představenými produkty. Ačkoli se snažíme zajistit přesnost informací a popisů, mohou se občas vyskytovat technické nebo tiskařské chyby. V takových případech nenese "Happily Lost In Prague" odpovědnost za vzniklé rozpory.

Omezení odpovědnosti

"Happily Lost In Prague" nenese odpovědnost za žádné technické problémy, se kterými se uživatelé mohou setkat při přístupu a procházení webových stránek. Tyto problémy mohou souviset s vlastním zařízením uživatele nebo s akcemi třetích stran, které se pokoušejí zasahovat do informací, služeb nebo produktů na webových stránkách.

Obligace uživatele / Odpovědnost

Uživatelé webových stránek jsou povinni je používat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, stejně jako v souladu s těmito obchodními podmínkami. Uživatelé se musí zdržet jakýchkoli nezákonných činností nebo akcí, které porušují zákony a předpisy Evropské unie, jejích členských států nebo jakékoli jiné příslušné jurisdikce při používání webových stránek. Zakázané aktivity zahrnují, ale nejsou omezeny na přenos, zveřejňování nebo sdílení obsahu, který porušuje práva třetích stran, nebo obsahuje viry nebo škodlivý kód.

Přístup k webovým stránkám je udělen pouze pro osobní a soukromé použití, stejně jako pro legitimní účely. Uživatelům je přísně zakázáno zapojit se do činností, které by mohly oslabit nebo narušit provoz, služby nebo funkčnost webových stránek, nebo se zapojit do jakýchkoli akcí, které porušují zákony a předpisy Evropské unie.

Použití obrázků a videí

Všechny obrázky a videa zobrazené na webových stránkách jsou chráněny autorskými právy a jsou výhradním majetkem "Happily Lost In Prague". Jsou poskytovány pouze ke sledování a nesmí být použity k žádným jiným účelům, včetně, ale neomezeně, reprodukce, distribuce nebo veřejného zobrazení, bez výslovného písemného povolení "Happily Lost In Prague".

Použití tapet (wallpapers)

Tapety nabízené na webových stránkách jsou určeny pouze pro osobní použití. Uživatelům je povoleno stahovat a používat tyto tapety jako pozadí na plochu nebo jako spořič obrazovky na svých osobních zařízeních. Jakékoliv jiné použití, včetně komerčního použití nebo distribuce, je přísně zakázáno.

Cookies

Webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé textové soubory uložené ve vašem prohlížeči během vaší návštěvy s cílem zlepšit vaši prohlížecí zkušenost. Tyto soubory cookies shromažďují data a uchovávají preference týkající se vaší aktivity na našich webových stránkách. Slouží k zlepšení uživatelského zážitku a nabízení personalizovaných funkcí.

Práva duševního vlastnictví

Webové stránky, včetně všeho jejich obsahu, informací, dat, fotografií, obchodních značek, log a grafiky, kreslení a všech dalších charakteristických rysů, jsou považovány za duševní vlastnictví "Happily Lost In Prague" a jsou chráněny zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví platnými v rámci Evropské unie a jejích členských států. Nepovolené kopírování, modifikace, přetištění nebo distribuce obsahu uvedeného na webových stránkách je přísně zakázáno.

Obchodní názvy, obchodní značky, obrázky, loga a charakteristické rysy spojené s webovými stránkami "Happily Lost In Prague" nebo těmi třetími stranami jsou považovány za výhradní obchodní značky a majetek jejich příslušných vlastníků. Jakékoliv použití těchto obchodních značek bez výslovného souhlasu vlastníků práv je zakázáno. Uživatelé jsou upozorněni, že jakékoli právní závazky vyplývající z neoprávněného použití těchto obchodních značek a charakteristických rysů nejsou odpovědností "Happily Lost In Prague".

Osobní údaje

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a zavedli jsme vhodná organizační a technická opatření pro bezpečnost a ochranu dat. Tato opatření jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována podle potřeby.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s autorizovaným personálem "Happily Lost In Prague" a důvěryhodnými partnery, kteří zpracovávají vaše údaje jako zpracovatelé v souladu s našimi pokyny a platným právním rámce, včetně nařízení GDPR.